Dodacie podmienky a dodacie lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

  • tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky (predávajúci si vyhradzuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v prípade zlyhania objednávkového systému)
  • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
  • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou dodacou adresou príjemcu
  • výber tovaru kupujúcim, pokiaľ po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (veľkosť, materiál, farba ...)

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi a zároveň predávajúcemu
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, považuje sa takéto konanie, resp. opomenutie konania kupujúceho za porušenie povinnosti kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená a neboli zistené žiadne nedostatky spôsobené prepravou.

Dodacia adresa pre dodanie tovaru je stanovené kupujúcim pri objednaní tovaru v objednávke. Za vybavenie objednávky sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu. Dopravu na dodaciu adresu určenú kupujúcim zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody so zasielateľskou spoločnosťou . O termíne dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky.

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle  1-14 dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať. Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie, prípadne záručný list. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky. V prípade neprevzatia tovaru má právo dodávateľ žiadať preplatenie všetkých nákladov spojených s expedíciou tovaru.

Objednávky expedujeme aj neúplné a o neúplnosti objednávky informujeme. Kupujúci môže požiadať o informovanie o dostupnosti tovaru, a to v Poznámke objednávky. V prípade, že kupujúci požiada o informovanie, tak musí uviesť kontaktné údaje, kde bude zastihnuteľný. Ak nebude možné kupujúceho do 3 pracovných dní informovať, resp. kupujúci nebude reagovať na mail, resp. telefonické spojenie, tak bude objednávka vyexpedovaná.