Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade pre záručný servis u predávajúceho postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho (faktúra).

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba alebo nedostatok, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto chybu alebo nedostatok odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

V prípade chyby alebo nedostatku, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chýb a nedostatkov a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru na poštovú adresu Erik Müller, Sládkovičova 337, Nová Ves nad Žitavou, 95151. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie a do 14 dní vybaví reklamáciu.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe alebo nedostatku došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb a nedostatkov pri prevzatí tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nejde ju ani reklamovať.

Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok zaslaním alebo doručením tovaru na adresu Erik Müller, Sládkovičova 337, Nová Ves nad Žitavou

Pokiaľ nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia uznaná ako oprávnená.

Pravidlá pre akceptáciu reklamácie

 • po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
 • v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, alebo neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 • v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
 • upozornenie: tovar zasielajte v balíkoch prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo zasielateľskou spoločnosťou, dobre zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 • reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do14 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia, spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu,  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ARS).

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. V prípade, akide o predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, je možné návrh podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.